1st Mitrovica`s HACKATHON – Mitrovica Innovation Center and NGO LINK

Datum : 28/02/2020

Mitrovica Hackaton 1St Edition

Veliko nam je zadovoljstvo da vas ispred centra za inovacije u Mitrovici i Ngo Link pozovemo na učešće na prvom Hackatonu u našem gradu.
Ako si programmer/ka, dizajner/ka ili imaš ideje i možeš da sklopiš  tim koji će sa tobom raditi na ideji koja je u okviru zadatih tema našeg prvog Hackatona onda si prava osoba za ovo, apliciraj što pre i zajedno sa svojim timom osvoji vredne nagrade!

Prva nagrada 900€
Druga nagrada 450€
Treca nagrada 270€

Cilj hakatona je da zajedničkim snagama za 48 časova kreiramo društveno odgovorna i/ili inovativna rešenja koja će doprineti poboljšanju u razumevanju ili u rešavanju  problema iz zadatih oblasti:

– Zaštita životne okoline i zelena energija

 – Mediji

– Preduzetništvo

– Turizam

– Obrazovanje

 

Šta ako dođe do komplikacija tokom hakatona ili kakvih tehničkih problema?

Bez brige, u svakom momentu će tu, za vas, biti mentori-eksperti koji će vam pomoći da napravite korak dalje. Pored toga ohrabrujemo sve timove da budu otvoreni za pomoć drugima, jer cilj je zajednički.

Koliko košta?

Učešće na hakatonu je besplatno. Internet, hrana i piće, kao i smeštaj su obezbeđeni, vaše je samo da ponesete dobru energiju, uređaje (lap top, punjač,..), sredstva lične higijene.

Svi odabrani učesnici i učesnice su u obavezi da budu deo sva tri (ne cela) dana događaja.

Mi verujemo da se za 48 časova može promeniti mnogo stvari, verujete li i vi?

Kako biste se prijavili popunite formular ispod do 11. marta 2020. god

https://docs.google.com/forms/d/1cbe5O0AlAG3Ms5mg_4iPuz2y-uQlfsCqM_v5Ruo7yGQ/prefill

Više o opštim uslovima možete pronaći na sledećem linku – https://linkkosovo.org/opsti-uslovi-ucestvovanja-na-mitrovica-hackathonu/

Hakaton realizuje Lokalna incijativa LINK uz podršku UNMIK-a.

 


Mitrovica Hackaton 1St Edition

Kemi kënaqësinë që në emër te  Mitrovica Innovation Center dhe OJQ-së Local Initiative LINK të ju ftojmë të merrni pjesë në  Hackathon-in e parë në qytetin tonë.

Nëse jeni programer, dizajner apo keni ide dhe mund të mbledhni një ekip që do të punojë me ju për një ide që është brenda fushës së caktuar të temave në lidhje me Hackathon-in tonë të parë, atëherë ju jeni personi i duhur për këtë, aplikoni sa më shpejt e mundur dhe së bashku me ekipin tuaj fitoni çmime të vlefshme!

Vendi i parë: 900e

Vendi i dytë: 450e

Vendi i tretë: 270e

Qëllimi i këtij hackathon është puna e përbashkët për 48 orë në mënyrë që të krijohen zgjidhje të përgjegjshme shoqërore dhe / ose inovative që do të kontribuojnë në përmirësimin e të kuptuarit ose zgjidhjen e problemeve, që janë brenda fushave / temave të dhëna:

– Mbrojtja e mjedisit dhe energjia e gjelbër

– Media

– Ndërmarrësi

– Turizëm

– Edukim

 

Po sikur të ketë disa komplikime gjatë hackathon-it ose ndonjë çështje tjetër teknike?

Pa shqetësime, mentorët tuaj dhe stafi tjetër do të jenë atje përgjatë tërë hackatonit në mënyrë që t’ju ndihmojnë për gjithçka që ju nevojitet dhe t’ju ndihmojë të vazhdoni më tej. Përveç kësaj, ne i inkurajojmë të gjithë ekipet të jenë mendjehapur dhe të ndihmojnë njëri-tjetrin sepse qëllimi është një dhe i përbashkët.

Sa kushton?

Pjesëmarrja për hackathon është falas. Ofrohen internet, ushqim dhe pije, si dhe akomodim; nga ju kërkohet vetëm të sillni energji të mirë, pajisje (laptop, mbushës …) dhe produkte për kujdes personal.

Të gjithë pjesëmarrësit e përzgjedhur kërkohet të jenë pjesë e të tre (jo të plota) ditëve të ngjarjes.

Ne besojmë se shumë gjëra mund të ndryshojnë në 48 orë, po ju?

Për të aplikuar, plotësoni formularin më poshtë deri më 11 Mars 2020.

https://docs.google.com/forms/d/1qKMQXYwXG4cfFPV46-YSBn0ocjXwtvkQwR-FPYTRdnc/prefill

Më shumë informata rreth termave dhe  kushteve të përgjithshme mund të gjenden në vegzën e mëposhtme: https://linkkosovo.org/opsti-uslovi-ucestvovanja-na-mitrovica-hackathonu/

Hackathon implementohet nga OJQ Local Initiative LINK dhe mbështetet UNMIK.


Mitrovica Hackaton 1St Edition

It is our great pleasure to invite you on behalf of the Mitrovica Innovation Center and NGO Link to participate in the first Hackathon in our city.

If you are a programmer, designer or have ideas and can assemble a team that will work with you on an idea that is within the given scope of themes in regards to our first Hackathon then you are the right person for this, apply as soon as possible and together with your team win valuable prizes!

1st prize 900e

2nd Prize 450e

3rd Prize 270e

The goal of this hackathon is to work together for 48 hours in order to create socially responsible and/or innovative solutions that will contribute to improvements in understanding or problem solving which is within a scope of a given areas/topics:

– Environmental protection and green energy

– Media

– Entrepreneurship

– Tourism

– Education

What if there are some complications during the hackathon or any other technical issue?

No worries, your mentors and other staff will be there throughout the whole hackathon in order to help you with anything that is needed and to help you move on. In addition, we encourage all teams to be open minded and help each other because the goal is one and common.

How much does it cost?

Participation for the hackathon is free. Internet, food and drink, as well as accommodation are provided; it is up to you only to bring good energy, appliances (lap top, charger…) and personal care products.

All selected participants are required to be part of all three (not whole) days of the event.

We believe that many things can change in 48 hours, what about you?

To apply, fill out the form below by March 11, 2020.

 

The hackathon is being implemented by the LINK Local Initiative with the support of UNMIK.