Mitrovica Online Hackaton 1st Edition

Datum : 25/05/2020

Mitrovica OnlineHackaton 1st Edition

Pošto ne želimo da vas u ovim trenucima izlažemo dodatnim rizicima, odlučili smo da prvi hakathon organizujemo online.

Cilj hakatona je da zajedničkim snagama za 48 časova kreiramo društveno odgovorna i/ili inovativna rešenja koja će doprineti poboljšanju u razumevanju ili u rešavanju problema
iz zadatih oblasti:

– COVID 19 – Rešenja
– Zaštita životne okoline i zelena energija
– Mediji
– Preduzetništvo
– Turizam
– Obrazovanje

Šta ako dođe do komplikacija tokom hakatona ili kakvih tehničkih problema?

Bez brige, u svakom momentu će tu, za vas, biti mentori-eksperti koji će vam pomoći da napravite korak dalje. Pored toga ohrabrujemo sve timove da budu otvoreni za pomoć drugima, jer cilj je zajednički.

Svi odabrani učesnici i učesnice su u obavezi da budu deo sva tri (ne cela) dana događaja.

Mi verujemo da se za 48 časova može promeniti mnogo stvari, verujete li i vi?

Hakaton realizuje Lokalna incijativa LINK uz podršku UNMIK – United Nations Mission in Kosovo

________________________________________

Mitrovica Online Hackaton 1st Edition

Qëllimi i këtij hackathon është puna e përbashkët për 48 orë në mënyrë që të krijohen zgjidhje të përgjegjshme shoqërore dhe / ose inovative që do të kontribuojnë në përmirësimin e të kuptuarit ose zgjidhjen e problemeve, që janë brenda fushave / temave të dhëna:

– COVID 19 – përgjigje
– Mbrojtja e mjedisit dhe energjia e gjelbër
– Media
– Ndërmarrësi
– Turizëm
– Edukim

Po sikur të ketë disa komplikime gjatë hackathon-it ose ndonjë çështje tjetër teknike?

Të gjithë pjesëmarrësit e përzgjedhur kërkohet të jenë pjesë e të tre (jo të plota) ditëve të ngjarjes.
Ne besojmë se shumë gjëra mund të ndryshojnë në 48 orë, po ju?

Hackathon implementohet nga OJQ Local Initiative LINK dhe mbështetet UNMIK.

________________________________________

Mitrovica Online Hackaton 1st Edition

Since we do not want to expose you to additional risks at this moment, we have decided to organize the first Hackathon online.

The goal of this hackathon is to work together for 48 hours in order to create socially responsible and/or innovative solutions that will contribute to improvements in understanding or problem solving which is within a scope of a given areas/topics:

– COVID-19 Response
– Environmental protection and green energy
– Media
– Entrepreneurship
– Tourism
– Education

What if there are some complications during the hackathon or any other technical issue?

No worries, your mentors and other staff will be there throughout the whole hackathon in order to help you with anything that is needed and to help you move on. In addition, we encourage all teams to be open minded and help each other because the goal is one and common.

All selected participants are required to be part of all three (not whole) days of the event.

We believe that many things can change in 48 hours, what
about you?

The hackathon is being implemented by the LINK Local Initiative with the support of UNMIK.