Opšti uslovi učestvovanja na Mitrovica Hackathonu

Datum : 28/02/2020

 

 

OPŠTI USLOVI TAKMIČENJA

 Hackathon MITROVICA 2020.

 

Član 1.

ORGANIZATOR TAKMIČENJA

Nagradno takmičenje punog naziva „ 1 st MITROVICA’s Hackathon“, ORGANIZUJE: NGO Local Initiative LINK sa sedištem u Severnoj Mitrovici, Drvarska 10, Reg br.5116257-9, (dalje: Organizator)

 

Član 2.

SVRHA TAKMIČENJA

Takmičenje je događaj koji organizuje Organizator na kojem se okupljaju učesnici uključeni u razvoj softvera, a to uključuje:  programere i dizajnere korisničkog sadržaja – koji zajedno sarađuju na razvoju projekta koji će biti zadatak takmičenja.

 

Član 3.

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo prijave za učestvovanje u ovom takmičenju imaju punoletne zaposlene i nezaposlene osobe .(dalje: „Takmičari“). Organizator je ovlašćen na temelju sopstvene procene u bilo kom trenutku i bez obrazloženja diskvalifikuje bilo kojeg Takmičara ili Tim ako proceni da ne ispunjava uslove za učestvovanje, da krši zakonske propise ili svojim postupcima narušava ugled ili nanosi štetu interesima Organizatora. Učesnici se prihvatanjem ovih Opštih uslova u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi im mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji će biti predmet takmičenja. Takmičari su dužni doneti svoju opremu, kao što su laptop, monitor, tastatura i druge potrebne stvari za takmičenje.
Takmičari činjenicom podnošenja prijave za učestvovanje na takmičenju prihvataju i pristaju na primenu ovih Opštih uslova ugovora, čime se smatra da su s Organizatorom zaključili ugovor koji uređuje međusobna prava i obveze Organizatora i Takmičara u vezi predmetnog  takmičenja.                                                                                           .
Sudjelovanje na tekmičenju je dobrovoljno te prijavljeni Takmičari nisu dužni platiti nikakvu naknadu za učestvovanje.

 

 

 

Član 4.

PRIJAVA NA TAKMIČENJE

Takmičari se prijavljuju putem obrasca dostupnog na adresi https://linkkosovo.org/ 1st-mitrovicas-hackathon-mitrovica-innovation-center-and-ngo-link (dalje u tekstu: „internet stranica“). Prijave se prihvataju do Srede 11.03.2020. u 23:59 sati.
Za valjanost svake prijave potrebno je navesti u prijavi tražene osobne podatke i dodatne podatke koji se traže Moguće je prijaviti Tim koji može imati minimalno tri takmičara , a maksimalno pet takmičara. Svaki Tim mora imati svoje ime. Ukoliko postoje dva tima s prijavom istog imena, Organizator će nazivima dodati rimske brojeve (II, III, …).

 

Članak 5.

TRAJANJE TAKMIČENJA

Takmičenje traje od petka, 13.03.2020. u 16:00 sati do nedjelje, 15.03.2020. u 11:00 sati i održavaće se u prostorijama IBCM koledža u Severnoj Mitrovici. Po završetku zadatka koji je predmet takmičenja, takmičari su dužni da stručnom žiriju takmičenja prezentuju projektno rešenje radi njegovog ocenjivanja i prisustvuju objavi rezultata takmičenja.

 

Član 6.

ZADATAK TAKMIČENJA

 • Timovima će biti predstavljeni problemi za koje će se tražiti da razviju programsko rješenje iz oblasti:
 • Zaštite životne okoline i zelene energije
 • Mediji
 • Preduzetništvo
 • Turizam
 • Obrazovanje

Dozvoljeno je korišćenje svih dostupnih open source biblioteka i alata.
Svaki Tim može predati jedno rešenje. Svako predano rešenje mora biti originalna tvorevina Takmičara koji predaje to rešenje.

 

 

Član 7.

PREDUSLOVI ZA ULAZAK U OCENJIVANJE

Da bi Projekat bio prihvaćen moraju biti ispunjeni sledeći preduslovi:

 • programski kod Projekta mora biti priložen u odgovarajućem git repozitorijumu
 • programski kod koji rešava srž projekta mora u svom većem delu biti izrađen od strane tima tokom trajanja takmičnja

 

Članak 8.

OCENJIVANJE

Da bi bio prihvaćen od strane žirija Projekat mora ispunjavati minimalno jedan od sledeća dva uslova:

 • delimično razrađen i razvijen Projekat
 • potpuno razrađen i razvijen Projekat

Ocenjivanje se vrši po sledećim kriterijumima:

 • tehnički kvalitet programskog koda
 • kvalitet I razradljivost ideje
 • logički kvalitet i pokrivenost projektnog zadatka
 • kvalitet predstavljanja Projekta žiriju

Ocena je isključivo subjektivna procena člana žirija te je konačna i na nju ne postoji mogućnost žalbe.

 

Član 9.

PROGLAŠENJE POBEDNIKA TAKMIČENJA

Organizator će proglasiti pobednike u nedelju, 15.03.2020. u 12:00 sati. Pobednicima će biti proglašen Tim koji prema zadatim kriterijima osvoji najveći broj bodova. Ukoliko dva tima imaju jednaki broj bodova, boljim Timom između dva s jednakim brojem bodova će se proglasiti onaj koji od 4 članova žirija dobije veći broj pojedinačnih glasova.

 

 

Član 10.

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje:

 • mesto: 900,00 eur (slovima: devetstotinaeura) po Timu.
 • mesto: 450,00 eur (slovima: četiristotineipedeseteura) po Timu.
 • mesto: 270,00 eur (slovima: dvestotinesedamdeseteur) po Timu.

 

Članak 11.

ISPLATA NAGRADE

Nagrada propisana za osvojeno mjesto koju je osvojio Tim pripada u propisanom iznosu iz članka sa odbijanjem poreza čije troškove snose članovi tima. Nagrada će biti isplaćena u roku od 30 dana nakon završetka takmičenja. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.
Za potrebe isplate nagrade, Vođe Timova koji su osvojili nagrade su dužni dostaviti Organizatoru pisanim putem broj bankovnog žiro računa na koji će im biti isplaćena nagrada.

 

Članak 12.

TAKMIČARI U NAGRADNOM TAKMIČENJU

Takmičari ne mogu zahtevati nagrade u većim količinama, odnosno iznosima ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Opštim uslovima.
Prihvaćanjem ovih Oštih uslova ugovora, Takmičari, a koji su ujedno i autori programa/radova, prenose na Organizatora sva imovinska prava autora te osnivaju u korist Organizatora isključivo prenosivo, te sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno prava iskorištavanja njihovih autorskih prava na rezultatima/programima, a bez plaćanja nagrade i/ili dodatne naknade Takmičarima. Navedeno, između ostalog, podrazumeva ovlašćenje i pravo Organizatora da te radove/programe/rezultate/uratke neograničeno koristi i koristi na način opisan u ovom članku i da ih oglašava u štampanim i elektronskim medijima u svrhu promocije, a sve bez potrebe navođenja imena i prezimena autora. Nadalje, prijavljeni Takmičari prihvataju da se fotografišu a i snimaju te da se njihovo ime, lik i delo te osobni podaci iskorištavaju u promotivne, komercijalne svrhe, sve sukladno članu 13. 14. i 15. ovih Opštih uslova.
U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih, intelektualnih ili drugih prava vezano uz prijavljene radove prijavljenih Takmičara, kao i vezano za oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u proizvedenim radovima, Takmičar koji je autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku na strani Organizatora te potraživanja iz istog zahteva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zaheva postavljenog u takvom postupku te trećoj strani i Organizatoru nadoknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati usled takvog zaheva te pokretanja sudskog, arbitražnog ili administrativnog postupka.
Organizator je ovlašćen izvršavati prepravke, dorade i druge modifikacije na prijavljenim materijalima/ radovima kao da je autor istih bez potrebe pribavljanja prethodne saglasnosti Takmičara koji su njihovi autori. U navedenom slučaju Takmičari odgovaraju za povrede autorskih i intelektualnih prava vlasništva samo u odnosu na rezultat/delo koje je prijavljeno na takmičenju, te se isključuje bilo kakva njihova odgovornost za povrede autorskih prava i intelektualnih prava vlasništva trećih nastalih doradama, prepravkama i drugim modifikacijama na radovima/delu izvršenim od strane Organizatora.
Organizator prijavljene materijale svih Takmičara može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet..), ali ih nije obvezan koristiti u reklamne svrhe.
Takmičari  se predajom radova na takmičenju odriču bilo kakvih daljh potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

 

Član 13.

POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na učestvovanje utakmičenju.

 

Član 14.

PUBLICITET

Učestvovanjem u ovom takmičenju, Takmičari su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, podaci o obrazovanju iz prijave za učestvovanje na takmičenju te njihove fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Član 15.

OBJAVA POBEDNIKA TAKMIČENJA

Imena Timova pobedničkih radova, kao i imena i prezimena te fotografije članova pobedičkih timova, biće objavljen i na interne stranici Organizatora kao i na portalima i profilima Organizatora na društvenim mrežama i publikacijama Organizatora nakon proglašenja pobednika.
Navedeni podaci su javni i moguće su objave u svim drugim medijima.

 

Član 16.

REŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između Organizatora i prijavljenih Takmičara nadležan je stvarno nadležan sud u Mitrovici.

 

Član 17.

Ovi  Opšti uslovi će  biti objavljeni na internet stranici Organizatora.